Joint Training for the Prosecutors and Defense Advocates: Gulistan, Syrdarya
Joint Training for the Prosecutors and Defense Advocates: Gulistan, Syrdarya

On 10 March, Regional Dialogue, in partnership with the General Prosecutor’s Office and Chamber of Advocates, and with the support of the US State Department’s INL Bureau grant, held the training workshop on negotiated plea agreements for prosecutors and criminal defense advocates of the Syrdarya region. The training was conducted by the designated trainers Khurshid Karimov, Head of the Department, the Academy of the General Prosecutor's Office, Guzal Sayfieva, Deputy Chairman of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan, and Dilbar Bedilova, Adviser of the Department of International Cooperation of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan. Training engaged the prosecutors and defense advocates in the discussion of the provisions of the law on plea agreements and skill-building practical exercises. The participants expressed positive opinions about the institution of negotiated plea agreements that will be useful for their professional activities. Joint training for the prosecutors and defense advocates: Gulistan, Syrdarya


Совместный тренинг для прокуроров и адвокатов: Гулистан, Сырдарьинская область
10 марта Региональный диалог совместно с Генеральной прокуратурой и Палатой адвокатов Республики Узбекистан и при поддержке гранта Бюро INL Госдепартамента США провел Ташкенте обучающий семинар по институту соглашения о признании вины для прокуроров и адвокатов Сырдарьинская области. Тренинг проводили назначенные тренеры Хуршид Каримов, начальник отдела Академии Генеральной прокуратуры, Гузаль Сайфиева, заместитель председателя Палаты адвокатов Республики Узбекистан и Дилбар Бедилова, советник отдела международного сотрудничества Палаты адвокатов Республики Узбекистан. На тренинге прокуроры и адвокаты участвовали в обсуждении положений закона о соглашениях о признании вины и практических занятиях по развитию навыков. Участники выразили положительное мнение об институте соглашения о признании вины, который будет полезен для их профессиональной деятельности.Prokurorlar va advokatlar uchun birinchi qo'shma trening: Guliston, Sirdaryo viloyati
10 mart kuni Mintaqaviy muloqot O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Advokatlar palatasi bilan hamkorlikda hamda AQSh Davlat departamenti INL byurosi granti ko‘magida Sirdaryo viloyatining prokurorlari va advokatlari uchun aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv instituti bo`yicha o‘quv seminari o`tkazdi. Treningni tayinlangan trenerlar Xurshid Karimov, Bosh prokuratura akademiyasi bo‘lim boshlig‘i, Go‘zal Sayfieva, O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi raisining o‘rinbosari va Dilbar Bedilova, O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi Xalqaro hamkorlik bo‘limi maslahatchisi tomonidan o`tkazildi. Treningda prokurorlar va advokatlar aybga iqrorlik to‘g‘risidagi qonunning moddalarini muhokama qilishda va amaliy mashg‘ulotlarda ishtirok etishdi. Ishtirokchilar o‘zlarining kasbiy faoliyati uchun foydali bo‘ladigan kelishuv instituti haqida ijobiy fikr bildirdilar.
Donors
International Narcotics & Law Enforcement Democracy, Human Rights, and Labor Department Of State EU