RD PARTICIPATES IN INTERNATIONAL CONFERENCE ON REFORMS IN THE JUDICIAL AND LEGAL SPHERES
RD PARTICIPATES IN INTERNATIONAL CONFERENCE ON REFORMS IN THE JUDICIAL AND LEGAL SPHERES

On December 20, 2021, Regional Dialogue, participated in an in-person and online international conference hosted by the Lawyers’ Training Center of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan and the Research and Training Institute of the Ministry of Justice of Japan. The conference included presentations on judicial and legal reforms by international and national experts and was attended by representatives of Uzbekistan’s Ministry of Justice, the Supreme Judicial Council, the Chamber of Advocates, the Academy of the Office of the General Prosecutor, the Academy of the Ministry of Internal Affairs, the Notary Chamber, the NGO “Madad”, and Tashkent State University of Law. 
Introductory welcome remarks were made by Sherzod Rabiev, Director of the MoJ’s Lawyers’ Training Center, Alim Ernazarov, Chairman of the Chamber of Advocates and Professor Shukhrat Rakhmanov, Head of the Faculty of the MoJ’s Lawyers’ Training Center and who also served as the conference’s moderator. In addition to a presentation by Regional Dialogue’s Legal Specialist, James Eaglin, that focused on lessons learned from the enactment of two major U.S. legal and judicial reforms, the Speedy Trial Act of 1974 and the Civil Justice Reform Act of 1990, presentations on the experiences with legal and judicial reforms were made by experts from Japan, the Republics of Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Belarus. National expert presentations were made by the Deputy Chairman of the Chamber of Advocates, Davron Saidov, Umid Saydakhmedov of the High School of Judges under the Supreme Judicial Council, and Bobokul Toshev, Ph.D., Head of the Faculty of the MoJ’s Lawyers’ Training Center. The conference concluded with remarks by Sherzod Rabiev, Head of the MoJ’s Lawyers’ Training Center.
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ РЕФОРМАМ В СУДЕБНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРАХ 
20 декабря 2021 года «Региональный диалог» принял участие в международной офлайн- и онлайн-конференции, организованной Центром повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и Научно-исследовательским и учебным институтом Министерства юстиции Японии. Конференция включила в себя презентации международных и национальных экспертов по судебно-правовым реформам, в которой приняли участие представители Министерства юстиции Узбекистана, Высшего судейского совета, Палаты адвокатов, Академии Генеральной прокуратуры, Академии Министерства внутренних дел, Нотариальной палаты, ННО «Мадад» и Ташкентского государственного юридического университета.
Со вступительными словами выступили Шерзод Рабиев, директор Центра повышения квалификации юристов, Алим Эрназаров, председатель Палаты адвокатов и профессор Шухрат Рахманов, заведующий факультетом Центра повышения квалификации юристов, который также выступал в качестве модератора конференции. Помимо презентации специалиста по правовым вопросам «Региональный диалог» Джеймса Иглина, в которой основное внимание уделялось урокам, извлеченным из принятия двух основных правовых и судебных реформ в США, Закона о скором судебном разбирательстве 1974 года и Закона о реформе гражданского правосудия 1990 года, презентации об опыте с правовой и судебной реформой выступили специалисты из Японии, Республик Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь. В качестве национальных экспертов выступили заместитель председателя Палаты адвокатов Даврон Саидов, Умид Сайдахмедов из Высшей судейской школы при Высшем судейском совете и Бобокул Тошев, доктор философии, заведующий кафедрой Центра повышения квалификации юристов. Конференция завершилась выступлением Шерзода Рабиева, руководителя Центра повышения квалификации юристов.


MINTAQAVIY MULOQOT SUD-HUQUQ SOHASIDAGI ISLOHOTLAR BO'YICHA XALQARO KONFERENSIYADA ISHTIROK ETDI
2021-yil 20-dekabr kuni “Mintaqaviy muloqot” O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Yuristlar malakasini oshirish markazi hamda Yaponiya Adliya vazirligi ilmiy-tadqiqot va malaka oshirish instituti tomonidan o‘tkazilgan oflayn va onlayn xalqaro konferensiyada ishtirok etdi. Anjumanda xalqaro va milliy ekspertlarning sud-huquq islohotlariga bag‘ishlangan ma’ruzalari tinglandi va unda O‘zbekiston Adliya vazirligi, Sud’yalar oliy kengashi, Advokatlar palatasi, Bosh prokuratura akademiyasi, Ichki ishlar akademiyasi, notariat palatasi, “Madad” NNT va Toshkent davlat yuridik universiteti vakillari ishtirok etdi.
Konferensiyada Adliya vazirligi Yuristlar malakasini oshirish markazi direktori Sherzod Rabiev, Advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov va konferensiyada moderator sifatida ishtirok etgan Yuristlar malakasini oshirish markazi kafedra mudiri, professor Shuhrat Rahmanovlar so‘zga chiqdilar. Mintaqaviy muloqotning huquq bo'yicha mutaxassisi Jeyms Iglin AQShning ikkita asosiy huquq va sud islohoti, 1974 yildagi Tezkor sudlov qonuni va 1990 yildagi Fuqarolik qonunchiligini isloh qilish to'g'risidagi qonunlarining afzalliklari va ulardan olingan darslar to’grisida taqdimot qildi. Bunga qo'shimcha ravishda, Yaponiya, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Belarusiya respublikalari ekspertlari tomonidan sud-huquq islohotlari tajribalari bo'yicha taqdimotlari amalga oshirildi. Milliy ekspertlardan Advokatlar palatasi raisining o‘rinbosari Davron Saidov, Sud’yalar oliy kengashi huzuridagi Sud’yalar oliy maktabi mas’ul xodimi Umid Saydahmedov va yuristlar malakasini oshirish markazi kafedra mudiri, f.f.n.Boboqul Toshevning taqdimotlari tinglandi. Konferensiya Adliya vazirligi Yuristlar malakasini oshirish markazi rahbari Sherzod Rabievning nutqi bilan yakunlandi.Donors
International Narcotics & Law Enforcement Democracy, Human Rights, and Labor Department Of State EU